Dodana: 4 luty 2018 12:54

Zmodyfikowana: 4 luty 2018 12:54

Bruksela. Samorządowcy Polski Wschodniej za polityką spójności

W czwartek (1 lutego) w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Carla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r. #CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

Ilustracja do artykułu DSCF2616.JPG

Pod deklaracją podpisy złożyli marszałkowie województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej: Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Dworzański – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mirosław Lech – Burmistrz Korycina, Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego.

- W ramach #CohesionAlliance działamy wspólnie na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w Unii Europejskiej po 2020 r. Apelujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw, by uczyniły to samo w nadchodzących miesiącach. – powiedział Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Carl-Hainz Lambertz, który wybrał Dom Polski Wschodniej w Brukseli jako pierwsze brukselskie przedstawicielstwo, gdzie uroczyście złożono podpisy pod deklaracją.  

Otwierający spotkanie Jerzy Leszczyński, pełniący w tym roku rolę koordynatora działań Domu Polski Wschodniej, w swym wystąpieniu skupił się na Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, który finansowany jest z środków polityki spójności.  

- Dzięki polityce spójności nasz makro region bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, drogi, tereny inwestycyjne; zmodernizowaliśmy szkoły, uczelnie i szpitale, utworzyliśmy nowe miejsca pracy, zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii. To inwestycje twarde, ale jak wiele działo się w sferze społecznej. Mieszkańcy podnosili kompetencje i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność gospodarczą, zyskiwali samodzielność.  powiedział Marszałek Województwa Podlaskiego - W mojej opinii, polityka spójności musi być kontynuowana. Trzeba o to zabiegać, zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym. Aktywnie uczestniczyć w pracach nad przyszłym kształtem tej polityki i jej budżetem. Cały makroregion Polski Wschodniej liczy, że kontynuowany będzie specjalny program operacyjny dla naszych pięciu województw. I oczywiście inne programy operacyjne, wspierające rozwój gospodarczy i społeczny regionów i kraju. – kontynuował Leszczyński.

W podobnym tonie wypowiadał się też Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:

- Regiony Polski Wschodniej nadal charakteryzują się najniższym w skali kraju i jednym z najniższych w skali UE poziomem rozwoju (PKB per capita wynosi poniżej 50% średniej unijnej), starzejącym się społeczeństwem, niższym niż reszta kraju poziomem wykształcenia, zapóźnieniami infrastrukturalnymi, niską produktywnością wszystkich sektorów gospodarki oraz słabą  dostępnością transportową – wyliczał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Dlatego mając na uwadze efektywność i racjonalność dotychczas wykorzystanych środków oraz kierując się dążeniem do skutecznego i trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych w Polsce Wschodniej, samorządy województw Polski Wschodniej podjęły starania o odnowienie Strategii rozwoju Polski Wschodniej. 

Marszałkowie Polski Wschodniej zgodnie wyrazili konieczność wyrównywania szans rozwojowych  Makroregionu Polska Wschodnia po roku 2020 i wezwali do kontynuacji wsparcia w postaci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, mającego charakter ponadregionalny, który w istotny sposób przyczyni się do wzmocnienia zarówno potencjału rozwojowego Makroregionu jak i wymiaru terytorialnego Polityki Spójności.

Przyszły Program Operacyjny powinien koncentrować się na:

  • zintegrowanych działaniach w obszarze infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej (w tym kolei aglomeracyjnych);
  • inicjatywach angażujących miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne oraz średnie i małe ośrodki miejskie, które mogą stać się siłą sprawczą kształtowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej i całego kraju;
  • przedsięwzięciach służących podniesieniu cyfrowych kompetencji mieszkańców Polski Wschodniej;
  • rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych Makroregionu.
Konsultacje  publiczne do kolejnych wieloletnich ram finansowych

Podczas debaty towarzyszącej podpisaniu deklaracji #CohesionAlliance zwrócono uwagę, że Komisja Europejska rozpoczęła serię konsultacji przygotowawczych do kolejnych wieloletnich ram finansowych, Jesienią tego roku przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych nowego budżetu UE na okres po 2020 r.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w obszarach takich, jak: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

facebook