Dodana: 12 styczeń 2010 11:58

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 12:09

Prowadzone postępowania administracyjne

Zgodnie z art. 33 oraz art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości:

- informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosków o wydanie decyzji,

- informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji,

- informacje o opracowywaniu projektów dokumentów, wymagających udziału społeczeństwa.

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wyciągu linowego dla narciarzy wodnych w m. Stary Dwór, na zbiorniku wodnym Siemianówka (działki o nr 1457, 1459/1 obręb 14 – Łuka, gm. Narewka).

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

 

 

 

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek UNIWERSTAL Sp. z o.o., ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 113, 15-657 Białystok, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 113, na działce nr ew. 1891/9, obręb 06 Starosielce Płd, gm. M. Białystok, pow. białostocki, woj. podlaskie. 

 TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


 

 

 

 

 

Nowy układ elementów w załącznikach

facebook