Dodana: 17 listopad 2017 08:44

Zmodyfikowana: 17 listopad 2017 08:44

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018 roku.

Ilustracja do artykułu zdjecie komisja.png

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminieod 6 listopada do 20 listopada 2017 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w 2018 roku”,

lub

b) elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl   (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej w 2018 roku”).

Załączniki do pobrania:

1.Zasady naboru członków komisji konkursowych

2. Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej

3. Karta oceny merytorycznej oferty o realizację zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 roku

facebook