Dodana: 12 listopad 2012 11:51

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2017 10:43

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

 1.  Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

1)  zarząd drogi;

2)  organ zarządzający ruchem;

3)  inwestor;

4)  osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.

 1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

 1. a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 2. b) parametry geometrii drogi;

3)  program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy;

5)  opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6)  przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7)  nazwisko i podpis projektanta.

III. Uproszczony projekt organizacji ruchu

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

1)  opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

2)  powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

3)  sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 1. Projekt organizacji ruchu zatwierdza:
 2. Organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.
 3. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii w przypadku organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem.
 4. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii - dotyczy projektów czasowej organizacji ruchu.
 5. V. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Złożenie dodatkowych egzemplarzy projektu może być wymagane w sytuacji, gdy projekt dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi lub zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.

 1. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

1)  komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

2)  komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)  komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;

4)  zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;

5)  organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w pkt IV. 2 i 3.

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w pkt III.

VII. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:

1) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

2) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.

VIII. Organ zarządzający ruchem może:

1)  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

 1. a) bez zmian,
 2. b) po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;

3)  odrzucić projekt.

 

 


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:     

Departament Infrastruktury i Transportu     

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku      

Referat Infrastruktury Technicznej     

Osoba do kontaktu: Piotr Koper

piotr.koper@wrotapodlasia.pl

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 509, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 66 54 479  
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:      
pn: 8.00 - 16.00      
wt-pt: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą   

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r.,            poz. 128 j.t. ze zm.);       
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniami (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 ze zm.)


facebook