Sprawozdania należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1    15-888 Białystok

 

Wrota Podlasia pl > Środowisko > Prawo > Sprawozdawczość roczna - odpady

Sprawozdawczość roczna - odpady

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21):
1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów
– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Podmioty wskazane powyżej, obowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 tracącej moc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach sporządzają i składają roczne sprawozdania za lata 2012-2014 oraz za lata zaległe 2009-2011, stosując przepisy dotychczasowe (art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinno zostać złożone marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok przez każdego, kto w wyniku swojej działalności gospodarczej „produkuje” odpady inne niż komunalne lub nimi gospodaruje, tzn. zbiera, odzyskuje lub unieszkodliwia. Każdy taki przedsiębiorca, zwany posiadaczem odpadów, zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (zgodnie z katalogiem odpadów) z zastosowaniem karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Wzory tych dokumentów określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1673).  Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady (art. 69 ust. 1.). 

Zwolnieni z prowadzenia ewidencji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1735). są wytwórcy następujących rodzajów i ilości odpadów:

 

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów

 

Zwolnienie z obowiązku ewidencji odpadów jest równoznaczne z brakiem obowiązku sprawozdawania się z ww. wymienionych odpadów marszałkowi województwa.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów – określony w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249 poz. 1674)

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wzór formularza w wersji do edycji dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/kategoria/3264_sprawy_ogolne/

Wzór wypełnienia formularza w zakresie wytwarzania odpadów.


Termin złożenia sprawozdania: do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdania należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
ul. Kard.S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 217).         
2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).                 
3.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów    dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1673).
4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu  informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1674).
5.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1735).
6.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów,  które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. nr 75, poz. 527).
7.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r. nr 49, poz. 356).

Podane akty prawne można odnaleźć na stronie internetowej Sejmu: http://isip.sejm.gov.pl

Autor KMru