Wrota Podlasia pl > Środowisko > Opłaty za korzystanie ze środowiska > Opłaty za korzystanie ze środowiska - informacje ogólne

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Uwaga: obecnie zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć i wnieść stosowną opłatę w systemie rocznym (do tej pory w systemie półrocznym).
Pierwszym cyklem rozliczeniowym w nowej formule jest rok 2013, za który wzmiankowany wykaz należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
  -  z kotłowni,
  -  z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
  - ze spalania paliw przez środki transportu,
  - z przeładunku benzyn silnikowych,
  - z chowu lub hodowli drobiu.
  (szczegóły niżej)
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:
  - pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,
  - wody chłodnicze,
  - wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
  - wody zasolone,
  (szczegóły niżej)
 3. pobór wód podziemnych,i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych, (szczegóły niżej)
 4. składowanie odpadów (szczegóły niżej)

 Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa...
 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
 • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
 • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

W wypadku składowania lub magazynowania odpadów, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach tzn. zarządzający składowiskiem odpadów. W zakresie składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powyższy obowiązek dotyczy każdego posiadacza odpadów, który dopuszcza się naruszenia.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu). W tym drugim przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

W tym samym terminie - do 31 marca danego roku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok zgodnie z ustalonym wzorem (patrz obok), każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.

 • Wyjątek od tej zasady dotyczy podmiotów ponoszących opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą oni opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca. Podmioty te przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

  Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
  roczna wysokość nie przekracza 800 zł.


Jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia rocznej opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi opłaty podwyższone o:

 • w okresie do 31.12.2008 r. - 200 % (wymiar x 3),
 • od 1.01.2009 r. - 500 % (wymiar x 6).

Inaczej jest w przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów (szczegóły niżej).

Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:

 • opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia.

Naliczone opłaty należy uiścić w terminie do 31 marca danego roku na konto:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr 47154012162001440524030001

Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska, okres którego wpłata dotyczy; jeżeli wpłata dotyczy kilku rodzajów korzystania ze środowiska, należy podać odrębne kwoty, np. za pobór wód, za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza itd.; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

STAWKI OPŁAT

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2008 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2009 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2010 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2011 mają zastosowanie następujące akty prawne:

      • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2011 rok (M.P. z 2010 r., nr 74, poz. 945)

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2012 mają zastosowanie następujące akty prawne:

      • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2012 rok (M.P z 2011 r., nr 94, poz. 958)

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2013 mają zastosowanie następujące akty prawne:

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za rok 2014 mają zastosowanie następujące akty prawne:

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Opłaty ponosi się za emisję: 

 • ze spalania paliw w kotłach, 
 • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia itp,
 • ze spolania paliw przez środki transportu,
 • z przeładunku benzyn silnikowych,

w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji n (%) do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100 - n)/100,

 • z chowu lub hodowli zwierząt.

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu (patrz obok) oraz odpowiednią tabelę z Załącznika Nr 2.PRZYKŁADY

Transport

Przeładunek benzyn

Spalanie w kotłowni

Spalanie - ładunki i procesy technologicznePOBÓR WÓD

Opłaty ponosi się za:

 • pobór wody podziemnej,
 • pobór wody powierzchniowej śródlądowej,
 • pobór morskich wód wewnętrznych.

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu (patrz obok) oraz odpowiednią tabelę z Załącznika Nr 2.WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Opłaty ponosi się za:

 • wprowadzanie do wód lub do ziemi, ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych, 
 • wprowadzanie wód chłodniczych,
 • wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,
 • wprowadzanie wód zasolonych,
 • wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu (patrz obok) oraz odpowiednią tabelę z Załącznika Nr 3, uwzględniając:

 • ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi,
 • wielkości, rodzaj i sposób zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
 • wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawów.SKŁADOWANIE ODPADÓW

Podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za składowanie odpadów jest zarządzający składowiskiem odpadów (art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). W zakresie składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji, powyższy obowiązek dotyczy każdego posiadacza odpadów, który dopuszcza się naruszenia.

Wysokość opłat zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów.

W przypadku zmieszania odpadów w trakcie składowania lub magazynowania za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa. Przepisu powyższego nie stosuje się od 1 stycznia 2004 r. do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 190, poz. 1865 z dnia 7 listopada 2003 r.)

Zarządzający składowiskiem odpadów powinien posiadać wymagane prawem zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów, oraz od 1 stycznia 2003 r. decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska ponosi się opłaty podwyższone.

Pozostałe sytuacje, w których podmiot składujący odpady ponosi opłaty podwyższone określa art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Opłatę podwyższoną (OP) wylicza się zgodnie ze wzorem:

OP = w * s * m * t

gdzie:
w - krotność jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku,
m - ilość odpadów umieszczonych niezgodnie z przepisami,
s - stawka opłat za umieszczenie 1 Mg odpadu na składowisku z rozporządzenia opłatowego,
t - ilość dób, przez jakie posiadacz odpadów postępował z odpadami niezgodnie z przepisami.

Jeśli posiadacz odpadów składujący odpady jest zobowiązany do uiszczenia opłat podwyższonych, to należną opłatę stanowi suma opłat : zwykłej" i podwyższonej.

Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu (patrz obok) oraz Załącznik Nr 4.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Autor KMru