Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku
Departament Infrastruktury  i Ochrony Środowiska
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Opłatę produktową należy wnosić, bez wezwania
z urzędu, na konto:
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A.  I Oddział w Białymstoku
Nr:2015401216200
1440524030002

Zawiadomienie do Ustawy o opłacie produktowej i ustawy o gospodarce opakowaniami

Sprawozdanie roczne (ROZPORZĄDZENIE) - OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej - NOWY WZÓR 

OŚ-OP1 Nowy wzór (dokument WORD)

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk

Dokument potwierdzający odrębnie recykling

Lista organizacji odzysku

Linki:

Ministerstwo Środowiska

Centrum Informacji o Środowisku

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Uregulowania prawne w zakresie opłaty produktowej

Uregulowania prawne w zakresie opłaty produktowej obowiązujące do końca 2013 r.

Przedsiębiorcą, który podlega przepisom ustawy jest:
• przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy,
• przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane,
• przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane,
• przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy,
• przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

Jeżeli produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę, który nie jest wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, ale zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.

Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:
• samodzielnie albo
• za pośrednictwem organizacji odzysku.

Od dnia 1 kwietnia 2005 r. masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się, na podstawie dokumentów potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 58, poz. 510). Od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe wzory dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816).

Od dnia 1 stycznia 2006 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia nie tylko recyklingu, ale i odzysku odpadów opakowaniowych. Szczegółowy sposób wyliczenia opłaty produktowej za łączny odzysk określa załącznik nr 5 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Przepisy prawa:

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.)

• Stawki opłat na lata: 2008, 2009 i  2010
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2007 r. Nr 247, poz. 1840);

• Poziomy odzysku i recyklingu na lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
(Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007 r. Nr 109, poz. 752);

• Stawki opłat za lata 2011, 2012, 2013 i 2014
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr 259, poz. 1774);

Przedsiębiorca, którego dotyczy ustawa ma obowiązek:

• zgłoszenia faktu rozpoczęcia (30 dni), likwidacji (14 dni) działalności podlegającej zapisom ustawy marszałkowi województwa oraz zgłoszenia zmian danych zawartych w zgłoszeniu;  
• składania rocznego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej  marszałkowi województwa  - do dnia 31 marca następnego roku;
• prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat tzw. dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej;
• wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku czy recyklingu, na rachunek urzędu marszałkowskiego, do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Nowe przepisy w zakresie gospodarki opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.)

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dzięki nim więcej opakowań ma być powtórnie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami.
Ustawa z  dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy zastąpiły ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz część przepisów ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w części dotyczącej opakowań).

W związku z powyższym, sprawozdawczość dotycząca opakowań
i odpadów opakowaniowych za okres do 31 grudnia 2013 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach!

Wprowadzenie nowej ustawy wynikło z konieczności pełnej transpozycji prawa Unii Europejskiej, a dokładnie wdrożenia dodatkowych rozwiązań prawnych ułatwiających osiągnięcie celów określonych w dyrektywie 94/62/WE. Dyrektywą tą Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowskie UE, została zobowiązana do osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Ustawa wprowadza także zmiany, które mają zapewnić większą przejrzystość rynku, ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy oraz zapewnić środki finansowe na edukację ekologiczną. Nowe przepisy to również sposób na upowszechnienie opakowań wielokrotnego użytku, co powinno korzystnie wpłynąć na ochronę środowiska poprzez ograniczenie powstawania odpadów. Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone nowymi przepisami.

Rejestr przedsiębiorców

Dzięki przepisom nowej ustawy rynek zagospodarowania odpadów opakowaniowych stanie się bardziej transparentny. Marszałek województwa będzie prowadził obowiązkowy rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, zajmują się obrotem odpadami opakowaniowymi lub prowadzą ich odzysk lub recykling. Pozwoli to na skutecznie monitorowanie rynku odpadów opakowaniowych i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w ich obrocie. Rejestr zostanie utworzony najpóźniej do dnia 23 stycznia 2016 r.

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców podlegających ustawie

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu. Wprowadzający produkty w opakowaniach będą rozliczać się za dany rok kalendarzowy w stosunku do masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań) zostali zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zmniejszenie obciążenia małych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu stosunkowo niewielkie ilości opakowań. Jednak zwolnienie to wymaga dopełnienia odpowiednich formalności związanych z uzyskaniem takiej pomocy.
Dodatkowo, wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, oprócz zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu po wspomnianych produktach, będą zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania tych odpadów oraz zapewnić odzysk i recykling opakowań po tych środkach samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia.
Organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące grupę przedsiębiorców wprowadzających m.in. produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach (w tym środki ochrony roślin),  mogą zawierać porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych. Porozumienia te będą określać m.in. cele i terminy realizacji zobowiązań, sposób finansowania, podmioty uprawnione do kontroli realizacji obowiązku.
Drugim możliwym rodzajem porozumień przewidzianym w ustawie są porozumienia zawierane z Ministrem Środowiska przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach lub w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku.
Każdy z podmiotów wprowadzający produkty w opakowaniach będzie zobowiązany przeznaczać na edukację ekologiczną środki w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując ww. obowiązek :
1)   przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
2)   przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: BGK oddział w Warszawie 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003
co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Zmiany w działalności organizacji odzysku opakowań

Organizacje odzysku opakowań będą  musiały uwzględnić do końca 2020 r. oraz w latach następnych, w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Ma to na celu z jednej strony wsparcie gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak i realizację celów wynikających z prawa europejskiego.
Ponadto organizacja odzysku opakowań będzie musiała przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków określonych ustawą, w imieniu przedsiębiorców, którzy powierzają jej realizację tych obowiązków.

Audyt i kontrola

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, przetwarzających powyżej 400 Mg odpadów opakowaniowych rocznie, a także przedsiębiorców, którzy eksportują odpady opakowaniowe lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy tych odpadów o masie przekraczającej 400 Mg rocznie.
Ponadto wprowadzony został obowiązek przeprowadzania przez marszałków województwa kontroli, co najmniej raz na 3 lata, przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Treść nowej ustawy - tutaj.