Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).

Uregulowania prawne dotyczące opłaty eksploatacyjne należnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

Zgodnie z zapisem art. 137 wyżej cytowanej ustawy, okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie, wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.

W terminie określonym w ust. 2 w/w artykułu ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego  oraz wierzycielom kopie dowodów dokonanych wpłat oraz informację półroczną dotyczącą opłaty eksploatacyjnej (w terminie: za I półrocze - do dnia 31 lipca, za II półrocze - do dnia 31 stycznia).

Druki informacji określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658).

Jeżeli wysokość opłaty należnej za półrocze nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia odpowiedniej wypełnionej informacji do organu koncesyjnego, gminy oraz NFOŚ i GW.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić ww. informację także w przypadku, gdy w danym półroczu nie wydobywał kopaliny (tzw. „informacja zerowa”).

 

Przedsiębiorca jest obowiązany utworzyć fundusz likwidacji zakładu górniczego, funkcjonujący na zasadach określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, na który przeznacza równowartość nie mniej niż 10 % należnej opłaty eksploatacyjnej.

Środki te należy gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym, dokonując wpłat począwszy od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty eksploatacyjnej do rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego. - art. 128 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu wyciąg z rachunku bankowego, na którym podany jest stan salda zgromadzonych środków funduszu likwidacji zakładu górniczego, w terminie do 15 marca br.

 

Uregulowania prawne dotyczące sporządzania i przekazywania "Z-1 zestawienia zmian zasobów złoża"- dotyczy złóż dla których organem koncesyjnym jest Marszałek.

W myśl art. 101 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny przedsiębiorca sporządza corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej "operatem ewidencyjnym". Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej oraz projektu zagospodarowania złoża.

Zgodnie z zapisem ust. 8 w/w artykułu przedsiębiorca sporządza na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu, tj. Marszałkowi Województwa Podlaskiego (na adres podany poniżej) oraz państwowej służbie geologicznej, tj. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Nadmieniam, że w/w ustawa nie zwalania przedsiębiorcy z obowiązku wykonania operatu ewidencyjnego w przypadku nie prowadzenia na złożu w danym roku kalendarzowym eksploatacji kopaliny oraz sporządzenia Z-1 zestawienia zmian zasobów złoża.

Wzór "Z-1 zestawienie zmian zasobów złoża" określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża (Dz. U. Nr 262 poz. 1568).

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Geologii

ul. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok                                                                                                 

tel.: (85) 66-54-466, fax: (85) 66-54-472

 

Tekst jednolity Prawa Geologicznego i Górniczego

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów druku informacji dotyczących opłat z zakresu Prawa Geologicznego i Górniczego

Stawki opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Stawki opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Stawki opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Przykład wypełniania informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej

Rozporządzenie Ministra Środwiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej oplaty za wydobytą kopalinę. (Dz. U. Nr 282, Poz. 1658)

 

 

  

                                                                                                                                                        

 

 

 

Autor  WZ