Dodana: 19 listopad 2009 10:56

Zmodyfikowana: 19 listopad 2009 10:56

Projekt foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020

Projekt foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii  jest próbą konstrukcji scenariuszy pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego w oparciu o innowacyjne technologie. 25 listopada odbędzie się konferencja otwierająca projekt.

Wydarzenie honorowym patronatem objął  Prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber.

Konferencja jest jednym z elementów promujących cele projektu nie tylko w regionie, lecz również na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród uczestników konferencji znajdą się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, mediów, jak również decydenci działający na pograniczu wyróżnionych sfer. Prelegentami będą wybitni eksperci z zakresu foresightu i nanotechnologii. Akcentem integrującym głosy przedstawicieli różnych środowisk jest planowana na zakończenie konferencji debata nt. "Nanotechnologie - nowy wymiar Podlasia".

***

Województwo podlaskie jest jednym z najmniej rozwiniętych regionów Polski. Projekt zakłada, że chcąc przełamać dotychczasową negatywną tendencję, rozwój województwa należy oprzeć na zupełnie innych przesłankach – główną jego siłą napędową mają się stać nanotechnologiczne innowacje.

Rezultatem projektu będzie opracowanie podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku i wyznaczenie pożądanych kierunków rozwoju Podlasia, zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii.

Nanotechnologia to ogólna nazwa zestawu technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów), czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Potencjalne obszary zastosowania nanotechnologii w województwie podlaskim to:

  • produkcja artykułów spożywczych,
  • produkcja drewna i wyrobów z drewna,
  • produkcja maszyn i urządzeń,
  • włókiennictwo,
  • produkcja mebli,
  • medycyna,
  • farmakologia,

Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem metody foresight. Foresight to systematyczny proces, którego celem jest budowa społecznie uzgodnionej wizji przyszłości i zaplanowanie bieżących działań zmierzających do jej realizacji. W projektach foresightu technologicznego działania te obejmują przede wszystkim identyfikację strategicznych obszarów nauki i technologii, służących osiągnięciu maksymalnych korzyści gospodarczych i społecznych.

Wykonawcą projektu będzie unikalny w skali kraju zespół naukowy Politechniki Białostockiej, który ma doświadczenie w realizacji Narodowego Projektu Foresight „POLSKA 2020”, przy wsparciu ekspertów z zakresu foresightu i nanotechnologii z regionu, Polski i zagranicy. W projekt zaangażowane również będą inne regionalne ośrodki naukowe oraz przedstawiciele lokalnej administracji i biznesu.


Więcej informacji - kliknij na baner  

Patronat medialny: Wrota Podlasia

facebook