Dodana: 30 lipiec 2007 07:44

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2007 07:44

Społeczeństwo informacyjne

Od wielu dziesięcioleci funkcjonujemy jako społeczność, w której nasze życie coraz bardziej zależy od technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Zmienia to radykalnie nasze życie i sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Na naszych oczach kończy się era przemysłowa - rozpoczęła się rewolucja informatyczna. Powstaje nowe społeczeństwo - społeczeństwo informacyjne - świat staje się bogatszy dzięki korzystaniu z osiągnięć techniki oraz usług informacyjnych. Stajemy więc przed wyborem: albo nadać nowej technologii prawo obywatelstwa i współtworzyć jej zastosowania, albo zignorować ją i zahamować swój własny rozwój.


Określenie "społeczeństwo informacyjne" już się na tyle upowszechniło, dotyczy bowiem nas wszystkich, że wywołuje poczucie wspólnoty pomiędzy używającymi go ludźmi - między politykami, ekonomistami, przedsiębiorcami. Uważa się, że: społeczeństwo informacyjne przyspiesza rozwój, albowiem "najistotniejsze w społeczeństwie postprzemysłowym jest to, że wiedza i informacja stają się źródłem strategii i przemian społeczeństwa, czyli tym samym, czym praca i kapitał w społeczeństwie przemysłowym”. Przekształcenie się społeczeństwa przemysłowego wieku XX w społeczeństwo informacyjne wieku XXI posiada cechy zmian o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, politycznym, prawnym, technicznym, ekologicznym itp. W wyniku tych zmian informacja i związane z nią technologie stają się dominującą siłą wytwórczą, zaś punkt ciężkości w sferze zatrudnienia przenosi się na "pracowników informacyjnych" - większość dochodu narodowego pochodzi z "szeroko rozumianego sektora informacyjnego".


Początek przemian to początek lat osiemdziesiątych XX wieku. Postępująca w skali światowej konwergencją technik telekomunikacyjnych, informatycznych i masmediów spowodowała epokową przemianę cywilizacji przemysłowej w poprzemysłową cywilizację informacyjną, gdzie podstawą ludzkiej działalności stała się gospodarka oparta na wiedzy.


W państwach cywilizacji informacyjnej znaczenia nabiera zarządzanie o lokalnym i zdecentralizowanym charakterze, przy szerokich zależnościach globalnych. Mówimy często o realizacji projektu społeczeństwa obywatelskiego, z jego inicjatywami oraz partycypacją samorządów i organizacji pozarządowych w planowaniu i rządzeniu. Zmienia się zdecydowanie model kultury i styl życia, tradycyjne podziały miasto – wieś ulegają zatarciu, przestaje mieć znaczenie odległość od centrów kultury, nauki i biznesu. Dzięki technikom teleinformatycznym możliwa staje się tzw. telepraca, czyli praca z dala od siedziby pracodawcy, w domu, albo w podróży. Zmienia się zapotrzebowanie na różne zawody, zmianie ulega też model rodziny. Industrialny wzór rodziny traci swą dominującą pozycję, wzrasta odsetek kobiet pracujących zawodowo, diametralnie ulega także struktura wiekowa społeczeństwa – coraz więcej jest wśród nas osób w wieku zaawansowanym, pozaprodukcyjnym.


Proces formowania się cywilizacji informacyjnej postępuje nieuchronnie w skali globalnej i niedocenianie go jest krótkowzrocznością. Stąd olbrzymia rola i odpowiedzialność rządów poszczególnych państw a także władz samorządowych lokalnych i regionalnych. Dlatego dążeniem władz samorządowych winno być zapewnienie społeczeństwu województwa podlaskiego pełnego dostępu do usług publicznych, zasobów informacji i wiedzy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. O znaczeniu i randze tego zagadnienia świadczy fakt potraktowania społeczeństwa informacyjnego w planach strategicznych i programach operacyjnych rozwoju naszego regionu jako odrębnego priorytetu. Słuszne wydaje się zatem by Portal Wrota Podlasia poświęcił tym zagadnieniom wyodrębnioną stronę.


Zapraszamy.facebook