Dodana: 15 marzec 2019 09:58

Zmodyfikowana: 15 marzec 2019 09:58

Czwarty nabór wniosków programu Interreg V-A Litwa-Polska zaplanowano na czerwiec-wrzesień 2019

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, wspierający projekty współpracy dwustronnej, zostanie otwarty 10 czerwca 2019 r. i potrwa do 30 września 2019.

Ilustracja do artykułu interrego.jpg

Podczas 4 naboru wniosków 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na priorytety 1,2 i 3. Na kwotę tą składa się 7 milionów euro, które decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2018 roku zasiliło budżet Programu. Finansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15% stanowi wkład własny beneficjentów. Poniżej szczegółowe informacje.

 

Podział środków z EFRR i funduszy krajowych dla priorytetów 1-3 dostępnych w 4 naborze.

 

 Priorytet

Wsparcie EFRR w EUR

Wkład narodowy w EUR

Całkowite finansowanie w EUR

Orientacyjne wsparcie EFRR dostępne w 4 naborze wniosków

1.    Zachowanie I ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

18 759 242

3 310 455

22 069 697

10 265 000

2.    Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

12 358 278

2 180 873

14 539 151

11 650 000  

3.    Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacja

11 318 853

1 997 445

13 316 298

3 165 000  

4.    Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

14 108 278

2 489 697

16 597 975

-

Łącznie:

56 544 651

9 978 470

66 523 121

25 080 000

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Programu zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Białymstoku, działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, pok. nr 3; tel. 085 66 54 594 lub 085 66 54 908, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl

W trakcie naboru przeprowadzone zostaną szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, o czym będziemy informować na Wrotach Podlasia. Zostanie zorganizowane specjalne szkolenie dedykowane tylko priorytetowi 2, który jak dotąd nie cieszył się dużym zainteresowaniem i wciąż znaczne środki pozostają do wykorzystania na działania służące promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz na wsparcie mobilności pracowników. 

Na stronie Programu http://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html   znajdą Państwo opisy priorytetów, a klikając na ikony poszczególnych priorytetów można poznać przykładowe rodzaje projektów, dowiedzieć się, kto może zostać beneficjentem Programu. Zakładamy, że max wartość projektu to będzie 1 mln Euro (dokumentacja konkursowa jest jeszcze w opracowaniu). Możliwe do uzyskania dofinansowanie projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych (15 % wkład własny – finansowy). Każdy projekt musi być realizowany w partnerstwie polsko-litewskim. 

facebook