Dodana: 21 luty 2018 08:57

Zmodyfikowana: 21 luty 2018 09:02

Bilet na targi z Regionalnego Programu Operacyjnego

Już w poniedziałek, 26 lutego, rusza konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na udział w targach, wystawach, misjach czy wizytach studyjnych. Na wydarzenia odbywające się w kraju można otrzymać 50 tys. złotych, na te zagranicą – 100 tysięcy złotych.

Ilustracja do artykułu BENEK NA TARGACH42.jpg

Nabór jest ogłoszony z poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 26 lutego do 30 maja, z tym że nabór jest podzielony na cykle miesięczne. I tak też będą oceniane wnioski, w cyklach – aby nie tracić czasu czekając na termin zakończenia konkursu. Do podziału jest 8 milionów złotych.

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa sektora MŚP (małe, średnie i mikro-), samorządy, instytucje otoczenia biznesu i porozumienia tych podmiotów. Przy czym, wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać w wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu – grupą docelową i ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 są przedsiębiorstwa sektora MŚP!

Pokażmy się światu

Dofinansowanie można uzyskać na wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w krajowych i zagranicznych targach czy wystawach lub w innych ważnych dla danej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizację zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

Warto jednak podkreślić, że wsparcie adresowane jest wyłącznie do podlaskich przedsiębiorców. – Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie podmioty z województwa podlaskiego, tzn. posiadające na terenie naszego województwa swoją siedzibę – wyjaśnia Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. – Chcemy pomóc podlaskim firmom w rozwijaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami, w ekspansji na rynki zewnętrzne, w umacnianiu pozycji w branży. Wiemy, że nasi przedsiębiorcy mają się czym pochwalić. Oferowane przez nich usługi i produkty śmiało mogą konkurować na zagranicznych rynkach, trzeba to tylko pokazać je światu lub… zaprosić świat do nas. I właśnie poprzez ten konkurs chcemy to ułatwić i pomóc podlaskim przedsiębiorcom – dodaje wicemarszałek.

Przy czym, jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa wydarzenia (tj. targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) w ciągu jednego roku kalendarzowego.

100 tysięcy na targi zagraniczne

Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 85 procent dofinansowania (wydatków kwalifikowanych), średnie na 65 procent, a pozostałe podmioty – na 85 proc.

Na wydarzenia odbywające się w kraju jeden podmiot może uzyskać maksymalnie 50 tys. złotych, a na te zagranicą – 100 tysięcy złotych.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

  • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+;
  • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego,
  • realizacji projektów z udziałem większej liczby partnerów (najwięcej punktów przy udziale 15 przedsiębiorstw).

A na co można przeznaczyć te pieniądze? Na m.in. koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego czy ekspozycji, koszty materiałów promocyjnych, wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, koszty wstępu na teren wystaw i targów, transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną), podróży i zakwaterowania uczestników, opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń, opłata za usługi tłumaczeń podczas udziału w misji gospodarczej za granicą. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych, czyli takich, na które można uzyskać dotację, został ujęty w regulaminie konkursu.

Zachęcam serdecznie przedsiębiorców, aby wzięli udział w tym konkursie. Nie trzeba podkreślać, jak ogromne znaczenie w działalności gospodarczej ma eksport. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą dynamiczniej się rozwijać, zwiększać produkcję i sprzedaż swoich wyrobów. Korzystnie wpływa on na całą gospodarkę, powoduje wzrost zatrudnienia czy większe pieniądze wpływające do regionu. Dlatego zależy nam, byśmy coraz lepiej konkurowali na rynkach międzynarodowych. A takie wyjazdy, targi czy wizyty studyjne, są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń – stwierdza wicemarszałek Maciej Żywno.

 

    

facebook