Dodana: 22 sierpień 2017 10:28

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2017 10:28

25. posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen

W poniedziałek (21.08) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się 25 posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregionu Niemen. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego delegaci podsumowali działania zrealizowane przez poszczególne strony krajowe Euroregionu i podjęli decyzję o przygotowaniu szczegółowego planu wspólnych działań na lata 2018-2020. W spotkaniu wziął także udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Ilustracja do artykułu niemen.jpg

Dodatkowo, podczas posiedzenia przewodnictwo w Radzie zostało przekazane stronie litewskiej, a nowym Przewodniczącym Rady został Gintaras Skamaročius – Dyrektor Instytucji Publicznej „Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu”.

 Związek Transgraniczny Euroregion Niemen  

Przygraniczne regiony Polski, Litwy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki) leżące
w dorzeczu rzeki Niemen oraz na terenach przyległych utworzyły Euroregion jako wspólną organizację koordynującą i wpierającą współpracę transgraniczną w celu intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i politycznych obszarów, które łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne i kulturowe.

W skład Euroregionu Niemen wchodzą:

  • ze strony polskiej : samorządy należące do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” (w tym województwo podlaskie);
  • ze strony litewskiej: samorządy należące do Instytucji Publicznej „Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu”;
  • ze strony białoruskiej: województwo grodzieńskie;
  • ze strony rosyjskiej: rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasnoznamiensk i Niestierow (Obwód Kaliningradzki)

Priorytetowe dziedziny współpracy:

  • rozwój gospodarczy
  • turystyka
  • ochrona środowiska
  • szkolenia, edukacja i rynek pracy
  • kultura i sprawy socjalne
  • transport

Najwyższym organem Euroregionu jest Rada. Posiada ona status quasi-parlamentu. Każda ze stron (polska, litewska, białoruska i rosyjska) deleguje do Rady Euroregionu po sześciu swoich przedstawicieli. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany na okres roczny spośród  członków  Rady  na  zasadzie  rotacji   narodowościowej.

Strona polska reprezentowana jest w Radzie Euroregionu Niemen przez trzy instytucje: Samorząd Województwa Podlaskiego, Wojewodę Podlaskiego oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.  

 Rada reprezentuje Euroregion na zewnątrz. Do jej zadań należy przede wszystkim określanie kierunków i programów działania, zatwierdzanie wspólnych projektów współpracy transgranicznej, zapewnienie ich finansowania i realizacji. Rada może podejmować uchwały dotyczące członkostwa Związku w organizacjach międzynarodowych, rozszerzenia terytorium działania euroregionu, przyjmowania nowych członków i pozbawiana statusu członka.

Za: UM Suwałki

facebook