Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - poddziałanie 9.1.3 POKL

Uwaga: zmieniły się kryteria przyznawania stypendiów.

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, we wszystkich szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/467/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014. 1487).

Wsparciem stypendialnym może zostać objęty uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, tj.:

 1. jest zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa podlaskiego,
 2. uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego,
 3. spełnia kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 5  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm), tj. 1078 zł netto lub 1246 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód należy wyliczyć zgodnie z Instrukcją)
  instrukcja wylicznia dochodu do pobrania

oraz przynajmniej jedno spośród kryteriów szczególnego uzdolnienia:

 1. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2013/14;
 2. ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:
 • szkołę podstawową uzyskał co najmniej 38 pkt (dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2012/13);
 • szkołę gimnazjalną uzyskał z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90% (dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2013/14);
 1. w roku szkolnym 2013/14 był laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu.
  Karta oceny do pobrania

Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

 1. mieszka na obszarze wiejskim lub na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (decyduje miejsce stałego zameldowania);
 2. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej;
 3. wychowuje się w rodzinie niepełnej;
 4. posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 5. osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych – technicznych;
 6. dochód na osobę w rodzinie znajduje się w ustalonym przedziale;
 7. uzyskał średnią, co najmniej 5,00, z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów),
 8. średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2013/2014 mieści się w ustalonym przedziale.

Wnioski o stypendia składają uczniowie, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzice/opiekunowie prawni.

wniosek do pobrania

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo za rok szkolny 2013/2014 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę przyjęcia do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt 8 Regulaminu);
 • kserokopię dowodu osobistego ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego;
 • kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba ubiegająca się o stypendium wychowuje się w rodzinie niepełnej,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2013 r. tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (ewentualnie PIT) osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie umowy i/lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych w przypadku gdy rodzina czerpie dochód z gospodarstwa rolnego.

 Istnieją dwie możliwości złożenia kompletów dokumentów:

 • Osobiście do dnia 15 lipca 2014 r., w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki, III piętro, pok. 321, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok lub
 • Listownie do dnia 15 lipca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) dokumenty należy przesłać pocztą na adres Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektowy
Paulina Makarska tel. 85 66 54 513
Agata Helena Tyszka tel. 85 66 54 641
Łukasz Studniarek tel. 85 66 54 641

Nasz adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,

III piętro, pokój 321.
ul. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy przy wyliczani dochodu uwzględnia się alimenty?

TAK. Zgodnie z Instrukcją wyliczania dochodu w projekcie, alimenty są składową dochodu.

2. Czy przy wyliczaniu dochodu uwzględnia się zasiłek rodzinny?

NIE. Zgodnie z Instrukcją wyliczania dochodu w projekcie, zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy oraz zasiłek pielęgnacyjny, nie są składową dochodu.

3. Czy uczeń kończący szkołę podstawową w roku 2014 może ubiegać się o stypendium?

NIE. Zgodnie z zapisami projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014, stypendia przyznawane są uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

***

UWAGA!

Stypendium może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne:

 • zakup literatury fachowej podręczników szkolnych, w tym prenumeratę i subskrypcję czasopism,
 • opłacenie kosztów uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących,
 • opłacenie uczestnictwa w kursach językowych w kraju i za granicą,
 • opłacenie kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia,
 • zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania np. laptopa, komputera, monitora, tabletu, oprogramowania komputerowego, drukarki, skanera, tonerów do drukarki, płyt CD, DVD, podzespołów komputerowych, aparatu fotograficznego, instrumentów muzycznych, itd.
 • opłacenie instalacji i korzystania z Internetu do końca ustalonego przez IP terminu wykorzystania środków czyli 31 sierpnia 2015 r.;
 • artykuły sportowe z przeznaczeniem szkolnym,
 • wyposażenie pokoju naukowego ucznia, które wpłynie na poprawę warunków jego nauki (biurko, krzesło obrotowe, regał na książki, lampka biurowa itd.),
 • koszty transportu publicznego ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły (bilet, itp.)
 • opłatę za internat, akademik i stancję.

Warunkiem wypłaty stypendium osobie kończącej szkołę jest złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w dniu podpisywania umowy.

 

 

Autor