Dodana: 13 czerwiec 2014 06:56

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 15:49

Nabór wniosków o przynanie doktorantom Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza stypendystów uczestniczących w projekcie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” do składania wniosków o przyznanie „Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego”.

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które są stypendystami uczestniczącymi w projekcie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

W ramach realizacji tego projektu zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich i Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego” stypendysta może otrzymać jednorazowe Indywidualne Wsparcie Towarzyszące na wydatki związane z komercjalizacją rozwiązań i dorobku naukowo-badawczego zawartych w pracy doktorskiej.

Wydatki ponoszone przez stypendystę w ramach Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego mogą obejmować działania, które pozwolą na zwiększenie możliwości skomercjalizowania dorobku naukowego i rozwiązań zawartych w pracy doktorskiej.

Warunkiem otrzymania Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego jest złożenie „Wniosku o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego”, stanowiącego załącznik nr 8 do „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i indywidualnego wsparcia towarzyszącego”.

Wnioski o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego  należy składać w kopercie zamkniętej  osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 4 lipca 2014r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie „IWT”) w  sekretariacie Departamentu  Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pokój 314A, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową (podpisy w wersji elektronicznej nie są wymagane). Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Wnioski o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego pod względem merytorycznym będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP pod nr telefonu: (85) 66 54 699, (85) 66 54 109, (85) 66 54 188  bądź (85) 66 54 171.

facebook