Dodana: 3 wrzesień 2015 12:26

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2015 12:28

Nowe kierunki studiów podyplomowych na UwB

Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki.

Ilustracja do artykułu uniwersytet.JPG

Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego – to studia przygotowane wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Filologiczny.


Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, zarządzania czynnikami produkcji, marketingu i negocjacji.

Poznają też m.in. techniki sprzedaży, strategie marketingowe, metody zarządzania strategicznego, zasady prowadzenia negocjacji handlowych.
Duży nacisk będzie położony na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w dwóch (wybranych) językach obcych w mowie i piśmie.

„Specjalista obsługi celnej” to propozycja  wydział Prawa. Celem  studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu agenta celnego. Uczestnicy zdobędą wiedzę konieczną do wykładni i stosowania prawa celnego, dewizowego, a także wiedzę dotyczącą obrotu towarowego z zagranicą. 

Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. właściwą interpretację obowiązującego prawa (w oparciu o aktualne orzecznictwo), poprawne wypełnianie deklaracji celnych. Przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone będą m.in. przez praktyków – specjalistów od obrotu celnego.

Dwie nowe propozycje przygotował Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pierwsza to studia podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej. 

To studia przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz wychowawców świetlic szkolnych pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi.
Uzyskane kwalifikacje dają możliwość wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną i ruchową oraz uczniów autystycznych, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, jak również uczniów niedostosowanych społecznie, z trudnościami adaptacyjnymi i uczniów wybitnie zdolnych oraz konstruowania dla nich indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii zaprasza też na studia Ewaluacja w edukacji. Słuchacze uzyskają m.in. wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień prowadzenia i wykorzystania badań ewaluacyjnych. 

Zdobędą umiejętności planowania i realizacji procesu ewaluacyjnego, szczególnie ewaluacji wewnętrznej, w warunkach określonej kultury organizacyjnej konkretnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz ich społecznego otoczenia.

Studia podyplomowe Etyka i filozofia religii w szkole – to nowość przygotowana przez Katedrę Teologii Katolickiej. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie na nauczycieli w zakresie nauczania etyki i filozofii w szkole, ale też odpowiadają na potrzebę wdrażania refleksji etycznej w sferze publicznej i dyskusji filozoficzno-etycznej w przestrzeni życia społecznego. Adresatami są głównie nauczyciele zamierzający zdobyć kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii, jako drugiego przedmiotu.
Absolwenci studiów poszerzą wiedzę z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa.

Wydział Filologiczny UwB zaprasza na studia podyplomowe Animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa. Przygotowują słuchaczy do pracy w bibliotekach, a także w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa.


W programie studiów są nie tylko przedmioty z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek, ale także zajęcia dotyczące szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych.

Informacje o programie studiów, warunkach i terminach zapisów można znaleźć na stronie www.uwb.edu.pl/rekrutacja

 
Źródło: rzecznik UwB

 

 

 

facebook