Dodana: 12 październik 2017 09:43

Zmodyfikowana: 12 październik 2017 09:43

Podlaskie aktywnym uczestnikiem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017

W dniach 9 - 12 października w Brukseli odbywała się piętnasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017, podczas których zorganizowanych zostało ponad sto warsztatów i debat. W ramach tegorocznego wydarzenia, które odbywało się pod hasłem "Regiony i Miasta pracują dla lepszej przyszłości", Województwo Podlaskie było organizatorem jednej z debat.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo pełniło rolę lidera konglomeratu „Partnerstwo na rzecz przyszłej polityki regionalnej”. Zaproszeni zostali do niego Irlandia Północna (Wielka Brytania), Umbria (Włochy), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja), Varaždin (Chorwacja), Vojvodina (Serbia) oraz województwo Świętokrzyskie.

Konglomerat Województwa Podlaskiego zorganizował debatę pt. „Ku skuteczniejszej polityce regionalnej UE” poświęconą wartości dodanej polityki spójności w różnych regionach, wyzwań strategicznych, przed którymi stoi polityka spójności, oraz analizy przyszłości różnych aspektów polityki z różnych regionów. Kluczowymi prelegentami debaty byli poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Jan Dzięciołowski z Gabinetu Komisarz ds. Polityki Regionalnej Coriny Creţu.

Podczas debaty podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego poziom regionalny jest ważny dla polityki spójności?
 • Jaka była rzeczywista wartość dodana polityki spójności?
 • Jak można poprawić politykę i programy w przyszłości?

Podczas debaty w imieniu Województwa Podlaskiego głos zabrał Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, który w swym wystąpieniu przedstawił, przyjęte tego samego dnia przez Międzyregionalną Grupę Regionów Słabiej Rozwiniętych Europejskiego Komitetu Regionów, stanowisko w sprawie uproszczeń polityki spójności po 2020 r.

Stanowisko, które zostało oficjalnie przekazane na ręce Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów skupia się na pięciu grupach problemowych:

 • poprawa zaufania w systemie implementacji funduszy strukturalnych oraz skuteczności działań kontrolno-nadzorczych,
 • poprawa efektywności regulacyjnej,
 • zamówienia publiczne,
 • monitoring i ewaluacja,
 • e-zarządzanie.

- Dzisiejsza debata to jeden z wielu głosów w ostatnim czasie na temat sposobu poprawy efektywności polityki spójności i programów nią objętych. Wspólnie zastanawiamy się nad tym jak kształtować przyszłą politykę regionalną, aby była ona bardziej skuteczna? Nie możemy jednak zapominać o regionach słabiej rozwiniętych i ich oczekiwaniach w tym zakresie. – mówił Prezydent Białegostoku – Pragnę przypomnieć, że w obecnych wieloletnich ramach finansowych 72 regiony europejskie mają status "mniej rozwinięty" zgodnie z polityką spójności. Są to te, których PKB na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 75% średniej unijnej. Inwestycja w mniej rozwiniętych regionach będzie stanowić około połowę kwoty przewidzianej w budżecie na politykę spójności. Dlatego też nie powinniśmy zastanowić się co regiony robią aby podnieść konkurencyjność i czego regiony, w tym te słabiej rozwinięte, oczekują od przyszłej polityki spójności?

Debata była też doskonałą okazją do dyskusji na temat opublikowanego przez Komisję Europejską siódmego sprawozdania w sprawie spójności, w którym bada sytuację w regionach UE, czerpie z doświadczeń z wydatkowania środków na spójność w latach kryzysu oraz przygotowuje grunt pod politykę spójności po 2020 r.

W sprawozdaniu wzięto pod lupę Unię, analizując obecny stan spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE: gospodarka europejska ma się coraz lepiej, jednak nadal istnieją różnice między państwami członkowskimi, jak również wewnątrz nich.

Komisja planuje uruchomienie na początku 2018 r. konsultacji publicznych na temat przyszłej polityki spójności. W maju 2018 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący wieloletnich ram finansowych, a następnie wnioski dotyczące polityki spójności po 2020 r.

Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast doszło także do spotkania Wiceministra Jerzego Kwiecińskiego z wysokimi rangą urzędnikami unijnymi oraz z polską delegacją do Europejskiego Komitetu Regionów. Tematem rozmów była m.in. prezentacja stanowiska rządu w sprawie przyszłości polityki spójności.

- Polityka spójności, aby lepiej spełniać swoją rolę, powinna przejść kolejną fazę reform, polegającą przede wszystkim na uproszczeniu systemu wdrażania, zwiększonej koncentracji działań oraz efektywniejszym powiązaniu z reformami strukturalnymi – podkreślił wiceminister Kwieciński. Zaznaczył, że o znaczeniu i efektach polityki spójności można długo mówić. Wspomniał m.in. o roli, jaką odgrywa ona w niwelowaniu skutków kryzysów gospodarczych i finansowych, zmniejszaniu zróżnicowania społeczno-gospodarczego UE, pobudzaniu potencjałów regionalnych.

Kontekst

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

Na początku października ok. 6 tys. uczestników i 600 prelegentów z całej Europy i spoza niej gromadzi się w Brukseli, by wziąć udział w programie ok. 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązaniu kontaktów, dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Co roku organizatorzy dostosowują program do konkretnego kontekstu programu UE.

Sloganem tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast to "Regiony i Miasta pracują dla lepszej przyszłości", a organizowane wydarzenia zostały podzielone na trzy grupy tematyczne:

 • Budowanie prężnych miast i regionów

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczą skutków gospodarczych i społecznych związanych z globalizacją i działań politycznych na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym i lokalnym. Do negatywnych aspektów tych zmian można zaliczyć  delokalizację przemysłu, utratę miejsc pracy o niskich kwalifikacjach, nowe źródła zatrudnienia, które są często oparte na usługach, niepewne i niższe wynagrodzenie. Wydarzenia w ramach tego zagadnienia stanowią okazję do zaprezentowania i przedyskutowania innowacyjnych sposobów wspierania zmian, w szczególności, w taki sposób, aby europejskie miasta stały się bardziej elastyczne i inteligentne.

 • Regiony i miasta jak czynniki zmian

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczą ewentualnych dostosowań polityki regionalnej i miejskiej UE na najbliższe 5-10 lat zachęcają do bardziej ogólnych rozważań na ten temat europejskie regiony i miasta. Wydarzenia w ramach tej części umożliwiają również dyskusję na temat osiągniętych dotychczas wyników wdrażania polityki spójności i ocenę korzyści jakie polityka spójności dała, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia dysproporcji międzyregionalnych.

 

 • Dzielenie się wiedzą przynosi rezultaty

W ramach tej części, władze regionalne i krajowe wdrażające programy wspierane przez strukturalne fundusze mają okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania programem w okresie 2014-2020. Kluczowe kwestie to rozważenie sposobów zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów poprzez uproszczenie, a także różne sposoby wzmocnienia instytucji i budowania zdolności administracyjnych między organami administracji na wszystkich szczeblach.

Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 można znaleźć na stronie: ec.europa.eu. 

 

źródło: www.podlaskie.eu

facebook