facebook

Dodana: 8 Luty 2007 10:49

Zmodyfikowana: 8 Luty 2007 10:49

Kategoryzacja obwodów łowieckich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku po przejęciu od wojewody zadań z zakresu łowiectwa realizuje  prace związane z podziałem województwa podlaskiego na obwody łowieckie.

Wprowadzana jest jednolita numeracja obwodów, kategoryzacja obwodów łowieckich, opiniowane będą wieloletnie plany łowieckie.
Kategoryzacji obwodów łowieckich polnych dokonuje Zespół powołany przez Zarząd Województwa biorąc pod uwagę walory łowieckie obwodu, czynniki dodatnio wpływające na środowisko bytowania zwierzyny (powierzchnia obwodu, lesistość, udział siedlisk, występowania łąk śródleśnych, obecność naturalnych wodopojów i terenów bagiennych, obecność ostoi zwierząt) oraz wpływające ujemnie (występowanie sieci dróg o intensywnym ruchu samochodowym, brak ciągłości obwodu spowodowany grodzeniami, lokalizacją osiedli, wsi i miast, intensywność penetracji obwodu przez ludzi, zagrożenia od szkód łowieckich).

Kategoryzacja obwodu jest niezbędnym elementem do sporządzania wieloletnich planów łowieckich oraz ustalania wysokości czynszu dzierżawnego.

 
Kategoryzacja obwodów łowieckich okręgu białostockiego PZŁ w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim

Departament Rolnictwa UMWP dziękuje pracownikom nadleśnictw i myśliwym za merytoryczną pomoc w pracach związanych z kategoryzacją obwodów łowieckich.